Proximo intervju urval

Case – Att attrahera en nyexaminerad talang

Kunden hade fattat ett beslut att rekrytera en person som just tagit examen från universitet/högskola. Dels för att få in en begåvad formbar person med en brant inlärningskurva som kan arbeta med en stor bredd av arbetsuppgifter vilka kräver analytisk höjd och förmåga och som kan tillföra de senaste rönen från akademin. Dels för att bygga på företagets interna talangbas inför pågående och framtida talang- och successionsarbete.

Kunden är marknadsledande i Norden på infästningslösningar till bygg- och verkstadsindustrin, har verksamhet i nio länder och ingår i en koncern som är den största leverantören av industriförnödenheter, industrikomponenter och relaterade tjänster till industri- och byggsektorn i Norden.

Kundens behov

Uppdraget var att finna och rekrytera en person som just avslutat sin akademiska utbildning med goda resultat, som uppvisar ett antal personliga kompetenser och egenskaper och som visar potential att snabbt växa vidare till tyngre uppgifter och större roller inom företaget och koncernen.

Process och genomförande

I och med att den aktuella kandidatmålgruppen utgjordes av personer som än så länge återfanns inom universitetvärlden rekommenderade vi annonserad rekrytering som metod. För att få bästa möjliga synbarhet för kandidatmålgruppen och därigenom nå ut till så många potentiella kandidater som möjligt gjorde vi en skräddarsydd annonsering riktad mot den aktuella kandidatmålgruppen i för dem intressanta fora, som i sociala medier samt på karriärsidorna för de aktuella studentföreningarna som vänder sig till de föreningsengagerade studenterna på respektive lärosäte i det geografiska närområdet, såsom Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, Mälardalens Högskola med flera.

Proximo ansvarade för att samtliga i den stora mängden sökande kandidater hanterades på ett korrekt sätt och snabbt fick återkoppling på sin ansökan.

Avrapportering gjordes veckovis för att hålla rekryterande chef och HR-funktionen uppdaterade på vårt arbete, löpande återkoppling från marknaden, samt hur processen fortskred. Under processens gång rekommenderade vi kunden att justera annonsen i syfte att synliggöra tjänsten och göra den än mer attraktiv för kandidatmålgruppen, samt kompletterade vilka forum den syntes i, i syfte att maximera inflödet av potentiella kandidater.

Totalt gick vi igenom ett hundratal ansökningar i det första urvalet. I nästa steg genomförde vi personliga intervjuer med de tio mest intressanta kandidaterna. Av dessa presenterade vi de tre kandidater som bedömdes som bäst lämpade för rollen för kunden som efter intervjuer med dessa tre till slutkandidat valde ut den person som bedömdes visa störst potential. Proximo lät sedan slutkandidaten genomgå en omfattande utvärdering/personbedömning med hjälp av arbetspsykologiska verktyg och djupintervju, samt referenstagning. Detta sammanfattades i en skriven rapport som både kandidaten och kunden fick, varpå kunden utifrån ett solitt beslutsunderlag anställde kandidaten.

Resultat

Kunden nådde sitt mål att anställa en, nyutexaminerad person med potential att ta sig an större uppgifter och roller. Detta genom att samarbeta med en rekryteringspartner som har kunnandet att rådge vilka kanaler man bör synas i och hur, för att få bästa möjliga kandidatinflöde vid annonserad rekrytering, samt gedigen förmåga att med hjälp av psykometriska verktyg kartlägga en persons kapacitet och potential. Vid efterföljande uppföljningssamtal har återkopplingen från såväl kandidaten som kunden varit positiv och rekryterande chef och HR-funktionen bekräftar att kandidaten ständigt ger prov på den kapacitet och stora potential som identifierades i utvärderingen/personbedömningen.