Proximo Behovsanalys

Case – Skapa bättre underlag för rekryteringsbeslut

Second Opinion, ett kvalitativt komplement till rekryteringsprocesser som ni själva genomför.

Rätt kompetens på rätt plats är en grundbult för ett modernt och välmående företag. I samband med en intern rekryteringsprocess till en roll som affärsområdeschef hade kunden två anställda som visat intresse för rollen. Kunden kontaktade Proximo för en objektiv bedömning av de bådas potential för den aktuella chefsrollen. Samt för att sakligt kunna motivera sitt beslut internt.

Kundens behov

Assessment av två interna sökanden till en chefsroll.

Process och genomförande

Proximo tog tillsammans med kunden fram en framgångsprofil för den aktuella rollen, det vill säga vilka färdigheter, egenskaper och kompetenser som var avgörande för att nå framgång, och valde sedan ut vilka testverktyg som bäst mäter just dessa delar. Bedömningsgrunden, den så kallade rationalen som tydliggör hur resultaten från de olika delarna skall viktas i bedömningen, definieradess. Kandidaterna genomförde färdighetstester och självskattningsformulär hemifrån och träffade sedan ansvarig konsult på Proximo för en djupintervju. Resultaten sammanställdes i två enskilda rapporter som återkopplades till rekryterande chef samt kandidater. I rapporterna framgick hur respektive kandidat matchade profilen.

Resultat

Kunden fick en objektiv bedömning av de två interna kandidaterna och ett bättre beslutsunderlag för sin interna rekrytering. Genom att från början vara tydlig med vilka kvalifikationer som var avgörande så blev beslutet också lättare att kommunicera internt.