Executive Search

Executive search

Executive Search är en strukturerad och proaktiv metodik där vi, utifrån en fastställd profil, kartlägger marknaden och aktivt söker upp de mest lämpade kandidaterna. Här fångar vi således även upp de kandidater som vid tidpunkten inte själva aktivt söker en ny utmaning och vi riktar sökningen mot relevanta målföretag. En stor fördel är att vi får möjligheten att presentera ett uppdrag i dialog med potentiella kandidater, kandidater som kanske annars inte uppmärksammat den aktuella positionen.

När krav och förväntningar är höga

Proximo rekommenderar Executive Search som rekryteringsmetod när det ställs särskilt höga krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper, vanligen till nyckelpositioner i en organisation. Vår erfarenhet av komplexa rekryteringsuppdrag, vårt nätverk och en väl genomarbetad kommunikation ger våra kunder och kandidater en trygghet i processen.

Varje uppdrag inleds med möten mellan kunden och Proximo, vars syfte är att skapa en god förståelse för rekryteringssituationen och kravprofilen. Om möjligt träffar vi även gärna flera personer runt den aktuella positionen för att på så vis öka vår förståelse kring företaget, rollen och profilen ytterligare.

Kundens ambassadör på marknaden

Nästa steg är att kartlägga den aktuella marknaden och dess aktörer. Vi genomför en omfattande och systematisk genomlysning av marknaden för att identifiera de mest lämpade kandidaterna för den specifika rollen. Vi är i dessa kontakter med marknaden mycket noggranna med att representera vår klient sakligt och professionellt. De mest kvalificerade kandidaterna intervjuas och de som, enligt vår bedömning, har de absolut bästa förutsättningarna att lyckas i den aktuella positionen presenteras.

Vår process

För att vi ska addera värde och nå resultat har vi en väldefinierad process som bygger kvalitet i all led. Nedan beskrivs processens olika steg.

1  Behovsanalys

Arbetet tillsammans med vår kund inleds alltid med en analys. Den innehåller en genomgång av nuvarande situation, verksamheten, historik, organisation, marknad och företagskultur samt fastställande av idealisk kravprofil för den aktuella positionen. Analysen ligger till grund för det skriftliga material som vi tar fram och sedan använder i vår kommunikation till källor och kandidater.

Proximo Behovsanalys

2  Kartläggning

I nästa steg i processen definierar vi sökområde genom att identifiera och kartlägga relevanta branscher, målföretag och källor. Källor är de personer vi enkom kontaktar för att få information om en bransch och rekommendationer på potentiella kandidater. Vidare tar vi fram information om målföretagens organisation och ledande befattningshavare samt fångar upp signaler om var de mest lämpade kandidaterna finns.

Vi genomför sökningar i vår interna databas och ett antal externa databaser och nätverk.

3  Identifiering

Det fortsatta arbetet övergår i att vi kontaktar källor i relevanta branscher och målföretag med förståelse för den sökta profilen. Genom professionell framtoning och kvalitativa samtal får vi fram mycket värdefull information i syfte att identifiera potentiella kandidater som motsvarar den ideala kandidatprofilen.

Härefter kontaktas intressanta kandidater för en första telefonintervju där vi i dialog med kandidat avgör om dessa kandidater är intresserade av och kvalificerade för uppdraget På detta sätt reducerar vi antalet kandidater till att omfatta 8-10 personer , vilkas bakgrund och intresse motiverar en personlig intervju.

I ett normalt uppdrag är vi i kontakt med 75-150 personer, vanligen fördelat på hälften källor och hälften kandidater.

Proximo intervju urval

4  Intervjuer & urval

I nästa steg övergår processen i personliga intervjuer med de mest lämpade kandidaterna. Urvalet genomförs och baseras på kandidaternas erfarenhet, kompetens, personlighet samt förutsättning att lyckas i rollen. I detta möte ges också kandidaterna möjlighet att ställa frågor kring vår uppdragsgivare och den aktuella positionen.

Vi hanterar alla kontakter med hög professionalism och respekt.

5  Kandidatpresentation

Inför de personliga mötena ger vi vår uppdragsgivare en muntlig och en skriftlig kandidatpresentation. Syftet är att det ska finnas ett underlag som skapar goda förutsättningar för ett bra och effektivt möte. Vi stöttar både kund och kandidat i denna känsliga del av processen. Vi hanterar också mötesbokningar med intressanta kandidater, samt tackar nej till kandidater som väljs bort.

Efter de personliga mötena tar vi formella referenser på slutkandidaten. Vi är rådgivande i valet av slutkandidat, men det är viktigt att vår kund äger beslutet. Vi tar alltid minst tre referenser och är noggranna med att de är relevanta för processen.

Under hela processens gång håller vi vår kund uppdaterad, vanligen veckovis. I dessa kontakter kan vi ge input från marknaden och vi ges möjlighet att vid behov kalibrera profil och/eller kompensationsnivå.

Proximo Second opinion

6 Uppföljning

Vi följer upp rekryteringen med både kunden och den tillsatta kandidaten efter tre och sex månader, vanligen i ett uppföljningsmöte. Vi står för vårt leverens långt efter slutfört uppdrag och vill därför stämma av att både kandidatens och vår kunds förväntningar infriats.