Case – Hitta och attrahera en specialist inom ett smalt område

Kunden hade fattat ett strategiskt beslut kring hur affären inom det mest lönsamma marknadssegmentet i Asien och Mellanöstern skulle fås att växa. Ett avgörande led i att säkerställa att produkterna skulle gå att sälja i den aktuella regionen var att anställa en person med ett specialistkunnande inom ett väldigt specificerat tekniskt område som inte fanns i bolaget.

Kunden är en global koncern verksamma inom badrumsinventarier samt porslin. Företaget har såväl egen som outsourcad tillverkning och säljer sina produkter både till företagskunder och till privatkunder.

Kundens behov

Uppdraget var att finna och rekrytera en person med den aktuella specialistkompetensen. Tjänsten är placerad på ett dotterbolag i sydvästra Sverige, innebär frekventa resor till Europa, Asien och Mellanöstern och rapporterar till regional chef i Stockholm, samt till funktionell chef på det globala huvudkontoret i Tyskland.

Process och genomförande

Då uppdraget var att hitta en specifik specialistkompetens i en viss geografisk marknad krävdes ett mycket aktivt rekryteringsarbete för att hitta och kvalificera potentiella kandidater, varmed vi rekommenderade metoden executive search. Den aktuella kandidatmarknaden domineras till 75 % av en aktör som är verksam i en annan geografisk region än den aktuella och där de flesta potentiella kandidater har ettåriga inlåsningsklausuler i sina anställningsavtal. Därmed var det vid uppdragets start inte säkert att den efterfrågade specialistkompetensen skulle gå att uppbringa i den aktuella kandidatmarknaden. Vi rådgjorde därför med kunden kring att bredda kandidatmarknaden till att omfatta totalt tre olika närliggande branscher, i syfte att maximera möjligheterna att hitta den bäst lämpade kandidaten för den aktuella rollen.

 

Därpå gjorde vi en omfattande systematisk kartläggning av lämpliga bolag inom dessa tre branscher i den aktuella geografiska regionen, samt vilka erfarna personer med gedigen bakgrund inom dessa bolag som skulle kunna hjälpa oss med tips på var vi skulle leta för att identifiera potentiella kandidater. Genom samtal med ett stort antal erfarna personer med god inblick i den aktuella specialistkompetensen där vi beskrev uppdraget och den aktuella rollen fick vi så tips på var de bäst lämpade personerna för rollen fanns. Därpå tog vi kontakt med dessa, beskrev uppdraget och rollen och stämde av intresse, samtidigt som vi gjorde en bedömning av kandidaternas profil och kompetens.

 

Avrapportering gjordes veckovis för att hålla rekryterande chefer och HR-funktionen uppdaterade på vårt arbete, löpande återkoppling från marknaden, samt hur processen fortskred. Vid dessa avstämningar kunde vi även föra en dialog om potentiella kandidaters rörlighet, löneläge med mera.

 

Vi telefonintervjuade ett tjugotal potentiella kandidater, varpå vi genomförde personliga intervjuer med de sex mest intressanta kandidaterna. Av dessa presenterade vi de tre kandidater som bedömdes som bäst lämpade för rollen för kunden som efter intervjuer med dessa tre lät de två främsta genomgå assessment/utvärdering på huvudkontoret i Tyskland, varpå kunden anställde den kandidat som totalt sett bedömdes vara bäst lämpad för rollen.

Resultat

Genom att samarbeta med en rekryteringspartner som har det hantverkskunnande och som lägger ned det arbete som krävs för att identifiera och attrahera relevanta kandidater i en mycket utmanande kandidatmarknad nådde kunden sitt mål att knyta till sig den specialistkompetens som man behövde för att kunna gå vidare med sin affärsstrategi.