Proximo Annonserad rekrytering

Annonserad rekrytering

Annonserad rekrytering är en rekryteringsmetod där vi, utifrån en kravprofil, gör ett urval av de bästa kandidaterna som själva har sökt en publicerad tjänst. Här vänder vi oss till kandidater som aktivt söker nya utmaningar och som därmed är motiverade att se sig om och för vilka det är bra timing att röra på sig.

Starkt employer brand och god kandidatrörlighet

Proximo rekommenderar annonserad rekrytering som rekryteringsmetod då kundens varumärke som arbetsgivare, så kallat employer brand, är starkt och välkänt, då själva rollen är välkänd och etablerad och där den aktuella målgruppen av potentiella kandidater uppvisar god rörlighet i marknaden. Vidare bygger annonserad rekrytering på att tjänsten exponeras i relevanta kanaler och forum för att skapa de bästa förutsättningarna för ett kvalitativt inflöde av kandidater som själva aktivt söker den aktuella tjänsten. Vår erfarenhet av rörligheten hos olika målgrupper av kandidater, vilka annonskanaler som når rätt målgrupp, samt tät kommunikation under processens gång ger våra kunder och kandidater en trygghet i processen.

Varje uppdrag inleds med möten mellan kunden och Proximo, vars syfte är att skapa en god förståelse för rekryteringssituationen och kravprofilen. Vi vill framhålla fördelen med att vi träffar flera personer runt den aktuella positionen.

Skräddarsydd profilering

Nästa steg är att profilera och synliggöra tjänsten i relevanta kanaler och fora i syfte att nå ut till den aktuella målgruppen av kandidater. Vi rådgör med kunden i varje uppdrag om hur den aktuella tjänsten ska profileras och synliggöras för att få ett så stort genomslag som möjligt i marknaden av aktuella kandidater. Vi skräddarsyr profilering och val av kanaler och använder oss inte av färdiga standardlösningar. Vi utvärderar kandidatinflödet löpande och intervjuar de kandidater som är mest intressanta utifrån kravprofilen, varpå vi presenterar de som, enligt vår bedömning, har bäst förutsättningar att lyckas i den aktuella positionen.

Vår process

För att vi ska addera värde och nå resultat har vi en väldefinierad process som bygger kvalitet i all led. Nedan beskrivs processens olika steg.

1 Behovsanalys

Arbetet tillsammans med kund inleds alltid med en analys. Den innehåller en genomgång av nuvarande situation, verksamheten, historik, organisation, marknad och företagskultur samt fastställande av idealisk kravprofil för den aktuella positionen. Analysen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den är skriftlig och fungerar dels som underlag för rekryteringsarbetet och dels som en överenskommelse mellan oss och vår kund. Analysen ligger också till grund för såväl kravprofilen som annonsen, som vi tar fram och sedan använder i vår kommunikation med kandidater.

Proximo Behovsanalys
Proximo Annonserad rekrytering

2 Annonsering

I nästa steg genomför vi annonsering i de kanaler och fora som vi enats om. I samråd med kunden tar vi fram en annons som är både säljande och rättvisande, samt kvalitetssäkrar publiceringen. Vi hanterar och administrerar samtliga inkomna ansökningar och samtal med kandidater.

3 Intervjuer och urval

Det fortsatta arbetet övergår i att vi genomför personliga intervjuer med de mest lämpade kandidaterna. Urvalet genomförs och baseras på kandidaternas erfarenhet, kompetens, personlighet samt förutsättning att lyckas i rollen. I detta möte ges också kandidaterna möjlighet att ställa frågor kring vår uppdragsgivare och den aktuella positionen.

Vi hanterar alla kontakter med hög professionalism och respekt.

Proximo intervju urval
Proximo Second opinion

4 Kandidatpresentation

Inför de personliga mötena ger vi vår uppdragsgivare en muntlig och en skriftlig kandidatpresentation. Syftet är att det ska finnas ett underlag som skapar goda förutsättningar för ett bra och effektivt möte. Vi stöttar både kund och kandidat i denna känsliga del av processen. Vi hanterar också mötesbokningar med intressanta kandidater, samt tackar nej till kandidater som väljs bort.

Efter de personliga mötena genomför vi en fördjupad personbedömning på slutkandidaten med hjälp av arbetspsykologiska verktyg. Syftet med detta är att ge rekryterande chef en så gedigen bild som möjligt av sin nya medarbetare, för att kunna ge denne bästa möjliga förutsättningar att lyckas i tjänsten. Vi är rådgivande i valet av slutkandidat, men det är viktigt att vår kund äger beslutet. Vi tar alltid minst tre formella referenser och är noggranna med att de är relevanta för processen.

Under hela processens gång håller vi vår kund uppdaterad, vanligen veckovis. I dessa kontakter kan vi ge input från marknaden och vi ges möjlighet att vid behov kalibrera profil och/eller kompensationsnivå.

5 Uppföljning

Vi följer upp rekryteringen med både kunden och den tillsatta kandidaten efter tre respektive sex månader efter tillträdet, vanligen i ett uppföljningsmöte. Vi står för vår leverans långt efter slutfört uppdrag och vill därför stämma av om både kandidatens och vår kunds förväntningar infriats.