Management Audit

Second Opinion är en omfattande genomlysning av en kandidat gentemot en kravprofil, vilken syftar till att ge rekryterande chef ett så rättvisande och objektivt beslutsunderlag som möjligt.

Second Opinion kan vara lämpligt att använda när kunden vill kvalitetssäkra kandidater som kunden själv har identifierat, det vill säga som ett stöd för att basera anställningsbeslutet på faktorer som faktiskt ger framgång i arbetet; till exempel att rekrytera chefer som är duktiga på att leda andra människor, ekonomer med god numerisk förmåga, säljare som har det som krävs för att vara framgångsrika i försäljningsarbete etc. Vidare kan det vara lämpligt att använda vid interna förflyttningar, befordran, urval till utvecklingssatsningar i linje med företagets talent & succession arbete, talangprogram etc. Det kan även användas som underlag för introduktion i företaget, så kallad onboarding, och vidareutveckling av befintliga medarbetare, ett bra underlag för självkännedom för kandidaten.

1 Kravprofil – definition av framgångsfaktorer

Inledningsvis definierar vi tillsammans med kunden förutsättningarna för framgång i tjänsten. Vi tar då del av befintlig kravprofil samt synpunkter på denna från de personer som är med och fattar anställningsbeslutet. Syftet är att definiera vilka framgångsfaktorerna är i tjänsten och vad som skall analyseras i bedömningen; personliga egenskaper samt kognitiva och intellektuella förmågor.

Bedömningsgrunden, den så kallade rationalen, definieras och tydliggör hur resultaten från de olika delarna av genomlysningen skall viktas i bedömningen. Till exempel:
Färdighetstester: 1,0
Personlighetsformulär: 0,5
Strukturerad djupintervju: 0,45

Kunden tillhandahåller kontaktuppgifter sam ansökningshandlingar till den kandidat som är aktuell för tjänsten.

Proximo Behovsanalys
Proximo Annonserad rekrytering

2 Testning

Mätning med kvalitativa instrument.

Vi väljer utifrån kravprofilen och i samråd med kunden de psykometriska instrument och tester som bäst mäter de definierade framgångsfaktorerna i rollen.

3 Inbjudan till testning och intervju

Vi kallar kandidaten till ett tillfälle för intervju med testning samt ger instruktioner inför arbetspsykologisk testning. Kandidaten genomför inför det mötet tester som är webb-baserade över internet från hemmet. Vid mötet gör kandidaten vid behov verifikationstester för att säkerställa att det verkligen är kandidaten som genomfört testerna.

Proximo intervju urval

4 Djupintervju/återkoppling till kandidat

Validering av testdata och självskattning

Vi genomför en två-tre timmar lång djupintervju med kandidaten utifrån kompetensbaserad intervjuteknik. Vid intervjutillfället återkopplas kandidaten resultat från arbetspsykologiska tester som genomförts. Kandidaten informeras om hur testresultaten kommer att hanteras och om att kandidaten kommer att få ta del av hur de bedömts efter analysarbete.

Proximo Second opinion

5 Referenstagning

Vi genomför strukturerade, djupgående referensintervjuer med tre referenspersoner som arbetat med kandidaten under de närmaste 6 åren. Särskild vikt vid detta moment läggs vid de kompetenser som bedömts som viktigast för den aktuella tjänsten samt vid eventuella frågetecken som kommit upp under djupintervjun.

Proximo Second opinion

Analys

Vi analyserar resultatet från djupintervju och arbetspsykologiska tester och sammanställer en rapport. Vid bedömning av lämplighet anses alltid resultat från färdighetstester som överordnade resultat från personlighetsformulär samt djupintervju. Viktningen baseras på vetenskaplig forskning så som till exempel metaanalyser om olika urvalsmetoders prognosförmåga.

Avrapportering

Vi avrapporterar personbedömningen skriftligen och muntligen vid ett möte med kunden. Avrapportering sker inom tio arbetsdagar efter det att uppdraget startats, under förutsättning att det finns möjlighet att träffa kund och kandidat samt nå aktuella referenser inom denna tidsrymd.

I utvärderingsrapporten framgår hur kandidaten bedömts möta kravprofilen och vad bedömningen grundats på. Kandidaten får även ta del av utvärderingsrapporten för att känna till hur hen blivit bedömd gentemot den aktuella kravprofilen och för att ge möjligheter till ökad självinsikt.

Proximo Second opinion

Case study

Assessment, som en del av att arbeta strategiskt för att minska identifierat kompetensgap

 

Läs mer om Case Study:n Så säkerställde vi att rätt personer rekryterades

Case study

Second Opinion, ett kvalitativt komplement till rekryteringsprocesser som ni själva genomför.

 

Läs mer om Case Study:n Så höjde vi kvaliteten i nyckelrekryteringar